ZWROTY I REKLAMACJE

I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie pisemne drogą mailową, lub pocztową przy czym w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy w ten sposób, Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową, wypełnionego wzoru odstąpienia od umowy, przekazanego wraz z zamówieniem. Plik z oświadczeniem może ponownie zostać wysłany Klientowi w przypadku zgubienia poprzedniego.

 2. Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.

 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt w takiej samej formie, w jakiej go otrzymał. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru.

 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

 5. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Towaru.

 6. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 14 dni liczony jest od daty zwrotu do sklepu podpisanej przez Klienta faktury korygującej.

 7. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby firmy podany w przesyłce z otrzymanym towarem.

II. REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary objęte są 24 (dwudziesto-cztero) miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność Towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. 

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

 6. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania - informujemy, że sklep Ateliecouture nie jest producentem sprzedawanych produktów. Reklamacja będzie rozpatrywana przez producentów za pośrednictwem Atelecouture.

 7. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

 8. W przypadku uznania, koszty składanych reklamacji ponosi Sklep.

 9. Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sklep wystawił Klientowi na jego żądanie fakturę, zwrot należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep odesłanej przez Klienta faktury korygującej.

 -EXCLUSIVE

 BOUTIQUE -

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

© 2020 by Life Etc. Atelie couture