REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego Ateliecouture.pl (dalej Sklep) jest:

Marka Atelie Couture  z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Quo Vadis 1/26 kod pocztowy: 02-495

I. DEFINICJE

Marka Atelie Couture - właściciel sklepu internetowego, Sprzedający,

Klient - nabywcę będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

Konto – indywidualne konto Klienta, pozwalające na dokonywanie zamówień Towaru,

Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Atelie Couture, stanowiący platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Atelie Couture a Klientem,

Towar – odzież i akcesoria oferowane przez Sklep.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu 

 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski (chyba że Klient w porozumieniu ze Sprzedawca opłaci we własnym zakresie koszt transportu za granicę)

 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają polski VAT.

 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.

 6. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Wszelkie rabaty od cen przedstawionych w sklepie regulowane są odrębnym Regulaminem Oferty Rabatowej.

 8. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 9. Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. O przerwach technicznych Klient informowany jest poprzez informację zamieszczoną na stronie Sklepu.

 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15 i w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.

 3. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta.

 4. Do rejestracji Klienta i realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto) jak również danych do rachunku jeśli adres dostawy jest inny. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przeciągu 24 godzin.

 5. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny droga mailowa lub telefoniczną.

 6. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

 7. Wszystkie Towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny, sprzedający skontaktuje się z Klientem (telefon, e-mail), nie później niż w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia braku towaru,  w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 8. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym z podaniem daty wysyłki Towaru.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: płatność elektroniczna on - line, przelew bankowy

 2. Płatność elektroniczna (on-line)- zapłata na stronach Sklepu za pośrednictwem firmy firmy PayPal, właściciela serwisu www.paypal.com, realizujących płatności internetowe. W ramach tego typu płatności można płacić kartą kredytową lub płatniczą albo dokonać płatności przelewem elektronicznym. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka Towaru przez Sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.

 3. Przelew tradycyjny następuje na rachunek Sklepu internetowego (nr rachunku 76 1050 1025 1000 0092 6291 9146 bank ING.) jednak nie później niż 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego czasu niezapłacone zamówienie zostanie anulowane.

 4. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto z zastrzeżeniem terminów wskazanych w par. V pkt 4

V. DOSTARCZENIE TOWARU

 1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.

 2. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera. Opłata za przesyłkę kurierską w przypadku dostarczenia zamówienie do Klienta jest po stronie Sprzedawcy.

 3. W dniu dostarczenia przesyłki firma kurierska powinna poinformować Klienta o dostarczeniu przesyłki.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności za zamówiony Towar.

 5. W celu uniknięcia nieporozumień, zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep. 

VI. WARUNKI PROMOCJI KOD RABATOWY %

 1. Zakres działania Promocji, czas jej trwania oraz wysokości rabatów określane są każdorazowo na banerze informacyjnym umieszczonym na stronie głównej Sklepu.

 2. Po włożeniu produktów do koszyka, oraz wpisaniu kodu rabatowego system nalicza rabaty  wg ustalonej stawki procentowej.

 3. Promocja nie łączy się z rabatami przysługującymi Stałym Klientkom oraz innymi akcjami promocyjnymi.

 4. W przypadku wymiany lub zwrotu części zakupionych produktów w Promocji, wysokość rabatów zostanie ponownie przeliczona, zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji.

 5. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Promocji kod rabatowy %.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku złożenia zamówienia przez Klienta, marka Atelie Couture uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Atelie Couture nie udostępni danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ze Sklepem e-mailem na adres:  bok.hautecouture@gmail.com 

 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 4. Sklep zapewnia Klientom których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

 5. Szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi klientów opisane są w  POLITYCE PRYWATNOŚCI.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Atelie Couture oraz Klienta umowy sprzedaży.

 3. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Atelie Couture przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Sklep zobowiązuje się na 14 dni, przed dniem wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na adres e-mail Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu. Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst Regulaminu, w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 5. Prośba o akceptację zmiany Regulaminu, będzie przesyłana na adres e-mail Klienta, wraz z wiadomością o zmianie Regulaminu, o której mowa w pkt 4 powyżej, zaś w przypadku nie dokonania akceptacji w tej formie, Klient zostanie poproszony o akceptację zmiany Regulaminu, przy logowaniu na Konto.

 6. Zmieniony Regulamin, będzie obowiązywał Klienta, z nadejściem dnia określonego we wiadomości nadesłanej klientowi, zgodnie z pkt 4 powyżej i po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu przez Klienta, w sposób określony w pkt 5 powyżej.

 7. Braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Klienta, nie uniemożliwia Klientowi korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar.

 8. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między marką Atelie Couture a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Strony dołożą starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 10. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie internetowej stanowią własność firmy Atelie Couture. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.

 11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

 12. ( Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 -EXCLUSIVE

 BOUTIQUE -

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

© 2020 by Life Etc. Atelie couture